1. Üldsätted.

1.1. See privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas Jonratas UAB, 305236580, Vytauto g. 110-20, LT-76345, Šiauliai, Leedu (edaspidi "Andmete vastutav töötleja") kogub, töötleb ja salvestab isikuandmeid, mida balticmarket.shop saab oma klientidelt ja veebisaiti külastavatelt isikutelt (edaspidi "Andmete vastutav töötleja"). teema "või" sina ").
1.2. Isikuandmed on igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga, st andmesubjektiga. Töötlemine on igasugune isikuandmetega seotud tegevus, näiteks hankimine, salvestamine, muutmine, kasutamine, vaatamine, kustutamine või hävitamine.
1.3. Vastutav töötleja järgib seaduses sätestatud andmetöötluse põhimõtteid ja suudab kinnitada, et isikuandmeid töödeldakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine.
2.1. Isikut tuvastavat teavet kogub, töötleb ja salvestab vastutav töötleja peamiselt veebipoe veebisaidi ja e-posti kaudu.
2.2. Veebipoes pakutavaid teenuseid külastades ja neid kasutades nõustute, et kogu pakutavat teavet kasutatakse ja hallatakse vastavalt privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidele.
2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et esitatud isikuandmed oleksid õiged, täpsed ja täielikud. Tahtlikku eksitamist loetakse meie privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud viivitamatult teatama vastutavale töötlejale muudatustest esitatud isikuandmetes.
2.4. Vastutav töötleja ei vastuta andmesubjektile ega kolmandatele isikutele tekitatud kahjude eest, kui need on tekkinud valede isikuandmete tõttu.
3. Klientide isikuandmete töötlemine
3.1. Vastutav töötleja võib töödelda järgmisi isikuandmeid:
3.1.1. Nimi, perekonnanimi
3.1.2. Sünniaeg
3.1.3. Kontaktandmed (e -posti aadress ja / või telefoninumber)
3.1.4. Tehinguandmed (ostetud kaup, tarneaadress, hind, makseteave jne).
3.1.5. Mis tahes muu teave, mis on meile antud saidi pakutavate teenuste ja kaupade ostmise ajal või meiega ühendust võttes.
3.2. Lisaks ülaltoodule on vastutaval töötlejal õigus avalikult kättesaadavate registrite abil kontrollida esitatud andmete õigsust.
3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktid a, b, c ja f:
a) andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks või tema isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
b) töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille andmesubjekt on osaline, või selleks, et astuda samme andmesubjekti taotlusel enne lepingu sõlmimist;
c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitsmiseks, välja arvatud juhul, kui andmesubjekti huvid või isikuandmete kaitset nõudvad põhiõigused ja -vabadused kaaluvad need huvid üles, eriti kui andmed teemaks on laps.
3.4. Vastutav töötleja säilitab ja töötleb andmesubjekti isikuandmeid seni, kuni on olemas vähemalt üks järgmistest kriteeriumidest:
3.4.1. Isikuandmed on vajalikud eesmärkidel, milleks need saadi;
3.4.2. Kuigi välistes normatiivaktides sätestatud korras võib andmetöötleja ja / või andmesubjekt realiseerida oma õigustatud huve, näiteks esitada vastuväiteid või esitada või esitada hagi kohtusse; 3.4.3. Seni, kuni on juriidiline kohustus andmeid säilitada, näiteks raamatupidamise seaduse alusel;
3.4.4. Kuni Andmesubjekti nõusolek isikuandmete asjakohaseks töötlemiseks kehtib, välja arvatud juhul, kui isikuandmete töötlemiseks on muu õiguslik alus. Käesolevas lõikes osutatud asjaolude lõppemisel aeguvad ka andmesubjekti isikuandmed ja kõik asjakohased isikuandmed kustutatakse jäädavalt arvutisüsteemidest ning elektroonilised ja / või paberdokumendid, mis sisaldavad asjakohaseid isikuandmeid, või need dokumendid muudetakse anonüümseks.
3.5. Teie ees võetud kohustuste täitmiseks on vastutaval töötlejal õigus edastada teie isikuandmeid koostööpartneritele, andmetöötlejatele, kes teostavad meie nimel vajalikku andmetöötlust, näiteks raamatupidajatele, kullerteenustele jne. Vastutav töötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Maksete töötlemist pakub makseplatvorm paysera.lv, seetõttu edastab meie ettevõte maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed platvormi omanikule "Paysera LT", UAB. Soovi korral võime teie isikuandmeid edastada valitsusele ja õiguskaitseasutustele, et kaitsta teie õiguslikke huve, vajadusel koostades, esitades ja kaitses õigusnõudeid.3.6. Isikuandmete töötlemisel ja salvestamisel rakendab vastutav töötleja organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et tagada isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja muu ebaseadusliku töötlemise eest.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele ja Leedu Vabariigi õigusaktidele on teil õigus:
4.1.1. Juurdepääs oma isikuandmetele, teabe saamiseks nende töötlemise kohta, samuti taotlege oma isikuandmete koopiat elektroonilisel kujul ja õigus neid andmeid teisele vastutavale töötlejale edastada (andmete teisaldatavus);
4.1.2. Nõuda ebaõigete, ebatäpsete või puudulike isikuandmete parandamist;
4.1.3. Kustutage oma isikuandmed ("unustatakse ära"), välja arvatud juhul, kui seadus nõuab andmete säilitamist;
4.1.4. Võtke tagasi oma eelnev nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
4.1.5. Piirata oma andmete töötlemist - õigus nõuda, et me ajutiselt lõpetaksime kõigi teie isikuandmete töötlemise;
4.1.6. Võtke ühendust andmesideinspektsiooniga Oma õiguste kasutamise taotluse saate esitada, saates taotluse elektrooniliselt, kirjutades klienditoele - shop@balticmarket.shop

5. Lõppsätted

5.1. Käesolev privaatsuspoliitika on välja töötatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele (EL) 2016/679 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ning selliste andmete vaba liikumise ja kehtetuks tunnistamise kohta Direktiiv 95/46 / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), samuti Leedu Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivad seadused.
5.2. Vastutaval töötlejal on õigus igal ajal ja ette teatamata privaatsuspoliitikas muudatusi või täiendusi teha. Muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist veebisaidil www.balticmarket.shop.