1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šioje privatumo politikoje aprašoma, kaip UAB „Jonratas“, 305236580, Vytauto g. 110-20, LT-76345, Šiauliai, Lietuva (toliau taip pat vadinama „Duomenų valdytoju“) renka, tvarko ir saugo asmens duomenis, kuriuos balticmarket.shop gauna iš savo klientų ir asmenų, kurie apsilanko svetainėje (toliau- „Duomenų valdytojas“). tema “arba„ tu “).
1.2. Asmens duomenys yra bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė arba tapatybė gali būti nustatyta, t. Y. Duomenų subjektu. Apdorojimas yra bet kokia su asmens duomenimis susijusi veikla, pvz., Gavimas, įrašymas, keitimas, naudojimas, peržiūra, ištrynimas ar sunaikinimas.
1.3. Duomenų valdytojas laikosi įstatymų numatytų duomenų tvarkymo principų ir gali patvirtinti, kad asmens duomenys yra tvarkomi pagal galiojančius teisės aktus.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas.

2.1. Duomenų valdytojas renka, apdoroja ir saugo asmens tapatybę identifikuojančią informaciją, daugiausia per internetinės parduotuvės svetainę ir el.
2.2. Lankydamiesi ir naudodamiesi internetinėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis, sutinkate, kad bet kokia pateikta informacija būtų naudojama ir valdoma laikantis Privatumo politikoje nustatytų tikslų.
2.3. Duomenų subjektas yra atsakingas už tai, kad pateikti asmens duomenys būtų teisingi, tikslūs ir išsamūs. Sąmoningas klaidingas pateikimas laikomas mūsų privatumo politikos pažeidimu. Duomenų subjektas privalo nedelsdamas pranešti Duomenų valdytojui apie bet kokius pateiktų asmens duomenų pasikeitimus.
2.4. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, padarytą Duomenų subjektui ar trečiosioms šalims, jei jos atsirado dėl melagingų asmens duomenų.

3. Klientų asmens duomenų tvarkymas

3.1. Duomenų valdytojas gali tvarkyti šiuos asmens duomenis:
3.1.1. Vardas Pavardė
3.1.2. Gimimo data
3.1.3. Kontaktinė informacija (el. Pašto adresas ir (arba) telefono numeris)
3.1.4. Sandorio duomenys (įsigytos prekės, pristatymo adresas, kaina, mokėjimo informacija ir kt.).
3.1.5. Bet kokia kita informacija, pateikta mums perkant paslaugas ir prekes, siūlomas svetainėje arba susisiekus su mumis.
3.2. Be to, kas išdėstyta aukščiau, Duomenų valdytojas turi teisę patikrinti pateiktų duomenų teisingumą, naudodamasis viešai prieinamais registrais.
3.3. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c ir f punktai: a) duomenų subjektas sutiko, kad jo duomenys būtų tvarkomi ar jos asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais; b) tvarkymas yra būtinas sutarčiai, kurios dalyvis yra duomenų subjektas, įvykdyti arba duomenų subjekto prašymu imtis veiksmų prieš sudarant sutartį; c) tvarkyti duomenis būtina, kad būtų laikomasi duomenų valdytojui nustatytų teisinių įsipareigojimų; f) tvarkymas yra būtinas siekiant apsaugoti teisėtus duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesus, nebent duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, reikalaujančios asmens duomenų apsaugos, yra svarbesni už tokius interesus, ypač kai duomenys tema yra vaikas.
3.4. Duomenų valdytojas saugo ir tvarko Duomenų subjekto asmens duomenis tol, kol egzistuoja bent vienas iš šių kriterijų:
3.4.1. Asmens duomenys yra būtini tikslams, kuriais jie buvo gauti;
3.4.2. Nors išorės norminiuose aktuose nustatyta tvarka Duomenų valdytojas ir (arba) Duomenų subjektas gali realizuoti savo teisėtus interesus, pavyzdžiui, pateikti prieštaravimus arba pareikšti arba pareikšti ieškinį teisme;
3.4.3. Kol yra teisinė pareiga saugoti duomenis, pavyzdžiui, pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą;
3.4.4. Kol galioja Duomenų subjekto sutikimas atitinkamai tvarkyti asmens duomenis, nebent yra kitas teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis. Pasibaigus šioje dalyje nurodytoms aplinkybėms, duomenų subjekto asmens duomenys taip pat nustoja galioti ir visi susiję asmens duomenys visam laikui ištrinami iš kompiuterinių sistemų ir elektroniniai ir (arba) popieriniai dokumentai, kuriuose yra atitinkamų asmens duomenų, arba šie dokumentai anonimizuojami.
3.5. Siekdamas įvykdyti savo įsipareigojimus jums, Duomenų valdytojas turi teisę perduoti jūsų asmens duomenis bendradarbiavimo partneriams, duomenų tvarkytojams, kurie mūsų vardu atlieka reikiamą duomenų tvarkymą, pvz., Buhalteriams, kurjerių paslaugoms ir pan. Duomenų valdytojas yra asmens duomenų valdytojas. Mokėjimų apdorojimą užtikrina mokėjimo platforma paysera.lv, todėl mūsų įmonė perduoda mokėjimams atlikti būtinus asmens duomenis platformos savininkui „Paysera LT“, UAB. Paprašius, mes galime perduoti jūsų asmens duomenis vyriausybei ir teisėsaugos institucijoms, kad apsaugotų jūsų teisinius interesus, jei reikia, rengdami, pateikdami ir gindami teisinius reikalavimus.
3.6. Tvarkydamas ir saugodamas asmens duomenis, Duomenų valdytojas imasi organizacinių ir techninių priemonių, kad užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

4. Duomenų subjekto teisės

4.1. Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir Lietuvos Respublikos teisės aktus jūs turite teisę:
4.1.1. Pasiekite savo asmens duomenis, gaukite informaciją apie jų tvarkymą, taip pat paprašykite savo asmens duomenų kopijos elektroniniu formatu ir teisę perduoti šiuos duomenis kitam valdytojui (duomenų perkeliamumas);
4.1.2. Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
4.1.3. Ištrinkite savo asmeninius duomenis („būkite pamiršti“), nebent įstatymai reikalauja, kad duomenys būtų saugomi;
4.1.4. Atšaukti savo išankstinį sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
4.1.5. Apriboti jūsų duomenų tvarkymą - teisę reikalauti, kad laikinai sustabdytume visų jūsų asmens duomenų tvarkymą;
4.1.6. Kreipkitės į duomenų valstybinę inspekciją
Prašymą pasinaudoti savo teisėmis galite pateikti atsiųsdami prašymą elektroniniu būdu, rašydami klientų aptarnavimo tarnybai - shop@balticmarket.shop

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Ši privatumo politika parengta pagal 2016 m. Balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo bei panaikinimo Direktyva 95/46 / EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), taip pat Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojantys įstatymai.
5.2. Duomenų valdytojas turi teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo keisti ar papildyti Privatumo politiką. Pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo svetainėje www.balticmarket.shop.